Imatge del Moianès

Cèdules d’habitabilitat

Has de tramitar la cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és un document que garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges. És imprescindible per poder donar d'alta els serveis d'aigua, gas i electricitat. Aquest document caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.
(* En el cas que l'hagis perdut des de l'Oficina Local d'Habitatge del Moianès, et podem demanar un duplicat).

A continuació trobaràs informació de la documentació necessària que hauries de presentar per obtenir la cèdula d'habitabilitat, diferenciant entre:

CÈDULA DE NOVA OCUPACIÓ
CÈDULA D'HABITATGE USAT
_____________________________________________________________


CÈDULA DE NOVA OCUPACIÓ

La documentació que s'ha d'adjuntar a l'imprès oficial de sol·licitud emplenat i signat, segons els diferents supòsits, és:

1.- Nova construcció i gran rehabilitació:

- Fotocòpia de la llicència municipal d'obres o document equivalent.
- Original del certificat final d'obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
- Certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat (original).
- Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

2. - Canvi d'ús:
- Fotocòpia de la llicència municipal d'obres e canvi d'ús.
- Original del certificat final d'obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
- Projecte visat per l'Ajuntament i original del certificat del Programa del Control de Qualitat en cas de modificació d'estructura i/o façana.
- Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

3. - Legalitzacions
A. - Habitatge/s anteriors a l'1 de gener de 1989:
- Còpia del certificat municipal amb l'any de construcció de l'habitatge.
- Original del certificat acreditant la solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
- Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l'habitatge.
- Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.
B. - Habitatge/s posteriors al 31 de desembre de 1988:
- Original del certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat.
- Original del certificat de solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
- Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l'habitatge.
- Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.

4.- Subdivisions:
Dues sol·licituds: una obra nova - una habitatge usat.

· En el següent enllaç trobareu la Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació: (pendent entrar l'enllaç)
· Annex de la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:  (pendent entrar l'enllaç)
_____________________________________________________________________

CÈDULA D'HABITATGE USAT
Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu (*).
(*) Telèfons: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 93.301.50.00
                   Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics: 93.240.20.60  

Destaquem