Imatge del Moianès

Notícies

Informació pública del text inicial del conveni de col·laboració entre el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès i l'Associació d'iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA): Escorxador modular

Data/es:
17 de maig de 2022

La Comissió Executiva del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, en la seva sessió ordinària celebrada el dia 5 de maig de 2022 va aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès i l'Associació d'iniciatives Rutals de Catalunya (ARCA) per a la construcció d'un escorxador modular de baixa intensitat i la seva instal·lació en una parcel·la de Moià, la finalitat del qual és la construcció d'un escorxador modular de baixa intensitat i la seva instal·lació en una parcel3la de Moià, a subscriure amb l'Associació d'iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). De conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotment a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès: http://consorcidelmoianes.eadministracio.cat


Tota la informació clicant en aquest enllaç.