Imatge del Moianès

Notícies

Tramitació telemàtica de la legalització de llibres de cooperatives

Data/es:
Desembre 2020

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COOPERATIVES

 

Des del Registre General de Cooperatives ens informen que s'està treballant per a poder implementar la tramitació electrònica de la legalització dels llibres de les cooperatives el més aviat possible, amb la previsió que s'implementi a finals del 2020.  Estan treballant també per tal que es pugui implementar també properament la tramitació telemàtica pel que fa al dipòsit de comptes anuals i nomenament i cessament d'auditors.

 La tramitació electrònica exigeix una sèrie de canvis en la forma de presentar la sol·licitud i els llibres. Canvis que es publicaran en la web del Departament i en els tràmits corresponents a Canal Empresa.

 Algunes de les principals novetats són les següents:

  • La sol·licitud/formulari s’ha de presentar telemàticament, signada electrònicament. S’ha de presentar una sol·licitud/formulari per cada tipus de llibre.
  • Els llibres s’han de presentar en format de fitxers .PDF signats electrònicament per la persona que ocupa la presidència del Consell Rector.
  • El llibre pot estar format per un màxim de 3 fitxers amb un pes màxim cadascun d’ells de 99 MB.
  • Els toms o fitxers que conformen un tipus de llibre han d’estar emplenats. No s’accepten els llibres en blanc.
  • Amb relació als llibres d’actes cal tenir en compte que les actes de les reunions dels diferents òrgans no es poden presentar en un mateix llibre, cada òrgan de la cooperativa ha de tenir el seu llibre d’actes. 
  • Cadascun dels fitxers que integren el llibre, ha de contenir en la primera pàgina les dades que l’identifiquen, i que són les següents:

- Nom de la cooperativa.

- Nom que correspongui al tipus de llibre.

- El número de tom o fitxer.

- Les dates d’obertura i de tancament del llibre.

- Data d’exercici en els llibres econòmics i en els llibres d’actes.

 

La tramitació telemàtica suposa l’eliminació d’una càrrega important per les cooperatives (el trasllat i recollida física de llibres) que compensa amb escreix els canvis a integrar i que deriven de la nova naturalesa telemàtica del tràmit.

A banda de l’eliminació de la càrrega administrativa descrita que implica la tramitació telemàtica, aquesta també aporta seguretat a la legalització, atès que el fitxer o fitxers que integren el llibre legalitzat quedarà identificat per un hash o empremta digital resultat de l’aplicació d’un algoritme matemàtic.  

Cal recordar també que, a partir de l’entrada en vigor de la Instrucció que s’està preparant al respecte,  no s’acceptarà la presentació de llibres en suport paper, ni emplenats, ni en blanc. Tanmateix, els llibres d’actes i els de socis que estiguin legalitzats a la data d’entrada en vigor de la tramitació telemàtica es podran fer servir fins a la seva integra utilització.

Moià, a 7 de desembre de 2020