Imatge del Moianès

Notícies

Beques projecte ocupació a la indústria alimentària del Moianès - Beques desplaçament i transport i Bonificacions a la contractació

Data/es:
30/05/2017
Us adjuntem la informació per a poder sol·licitar les beques per al desplaçament i transport i bonificacions a la contractació.


1. BEQUES PER AL DESPLAÇAMENT I TRANSPORT

Us fem un resum de la convocatòria. També us adjunem les bases i la documentació necessària per poder sol·licitar les beques:

- BASES BEQUES DESPLAÇAMENT
- SOL·LICITUD BEQUES
- SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Requisits indispensables 
Assistència a un mínim del 80% dels dies d'assistència a cada curs i a la formació a l'empresa.

Import dels ajuts
L'import per quilòmetre serà de 0,19 €

Sol·licitud que cal presentar
- Imprès de sol·lciitud, segons model que s'adjunta
- Model de sol·licitud de transferència bancària, segons model normalitzat que també s'adjunta.
- Acreditació de la residència de la persona sol·lciitant, mitjançant certificatg d'empadronament.

Per sol·licitar els ajuts caldrà presentar la documentació al Registre General del Consorci del Moianès, situat al cr. Joies, 11-13 de Moià

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 5 de juny al 16 de juny de 20172. BONIFICACIONS A LA CONTRACTACIÓ


Us fem un resum de la convocatòria. També us adjunem les bases i la documentació necessària per poder sol·licitar les beques:

- BASES CONTRACTACIÓ
- IMPRÈS DE SOL·LICITUD
- SOL·LICITUD TRANSFERÈNCIA CONTRACTACIÓ

Beneficiaris: 
Empreses que hagin participat en alguna de les accions desenvolupades en el marc del projecte.
En el cas que no s'exhaureixi el pressupost, es podran estimar sol·lcituds d'empreses que malgrat no hagin participat al projecte estiguin dins el CCAE 10

Requisits persones a contractar

- Partcipants al projecte Moianès Territori d'oporunitats: foment de l'ocupació a la indúsria alimentària que hagin assistit al 80 € de les classes teòriques de qualsevol de les dues especialitats formatives impartides. 
- No haver tingut relació contractual amb la persona contractada durant els 6 mesos antreriors a l'inici del programa 

Durada contractes
- Mínim de 3 mesos a temps parcial o complert
- El període de contractació subvencionat des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost de 2017 (en el cas que se'ns concedeixi pròrroga podrà augmentar-se el període fins el 30 de novembre de 2017).

Import ajut
a) Una única ajuda de 3714,00 euros per la contractació d'una persona a temps complert amb una contractació de 6 o més mesos. 
b) Una única ajuda de 3.095,00 euros per la contractació d'una persona a temps complert amb una contractació de 5 mesos. 
c) Una única ajuda de 2.088,00 € per la contractació d'una persona a remps complert amb una contractació de 4 mesos. 
d) Una única ajuda de 1.875,00 euros per la contractació d'una persona a temps complert amb una contractació mínima de 3 mesos. 
Si la contractació és a temps parcial es computarà la part proporcional que correspongui. 

Sol·licituds i documentació a aportar: 
El període per demanar els ajuts és del 5 al 30 de juny del 2017.
Juntament amb el model de sol·licicut s'hiahaurà d'acompanyar la següent documentació: 

a) Document sol·licitud de transferència bancària, segons model normalitzat.
b) Escriptura de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'entitat. 
c) DNI de la/es persona/es que es proposa/en contractar.