Imatge del Moianès

Sol·licitud d'inscripció

Dades personals

Cursos d'interès

El Consorci del Moianès, l’informa que totes les dades rebudes mitjançant formularis electrònics i/o correu electrònic seran tractades amb confidencialitat estricta d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'empresa, així com la Llei de protecció de Dades.

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès
Delegat de Protecció de Dades: cmoianes@diba.cat
Finalitat: Gestió dels serveis que ofereix el Consorci del Moianès.
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679 – Art.8 LOPD)
Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, al carrer Joies 11-13, 08180 Moià.
Més informació sobre protecció de dades a: http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/el-consorci-proteccio-de-dades

Consulteu: Llei de privacitat i protecció de dades

Destaquem