Imatge del Moianès

El Consorci

PERQUÈ LA CREACIÓ DEL CONSORCI?

El Moianès l’integren els municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. Formen part d’un territori que, per les seves característiques històriques, geogràfiques i socioeconòmiqes de caire homogeni, juntament amb la seva petita dimensió, impossibiliten assolir objectius individualitzats, la qual cosa justifica la necessitat d’actuar mancomunadament en el marc del projecte territorial del Moianès, i la creació d’ una entitat amb personalitat jurídica pròpia : el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.

El Moianès és una comarca natural clara i ben definida. Tot i tenir una extensió relativament petita i estar envoltada de tres comarques ben caracteritzades com ho són el Bages, Osona i el Vallès Oriental, presenta una geografia pròpia ben precisa, una climatologia diferenciada, una vegetació i uns ecosistemes particulars, una economia distintiva i diversificada, un patrimoni natural i cultural original i desconegut a la vegada, una història rica i intensa i una població amb una personalitat pròpia que li han donat, des de fa anys, un interès turístic i cultural prou interessant.

Tot i que es podria realitzar una àmplia anàlisi dels trets diferencials dels pobles que formen el Moianès, a continuació descriurem un conjunt de característiques comunes entre els deu municipis,que han constatat la necessitat de crear el Consorci com una entitat que actua a nivell supramunicipal en l’àmbit de la promoció de l’ ocupació i el desenvolupament local , amb l’ objectiu de dinamitzar econòmicament el Moianès i incentivar la generació de noves empreses i nous llocs de treball :

1. La importància de la població de la segona residència i el seu impacte econòmic
S’ha de tenir molt present que el nombre de població es duplica els dies festius, caps de setmana i període d’estiu com a conseqüència del gran nombre de segones residències al Moianès (un total de 2.308 comptabilitzades l’any 2005). La població potencial de segona residència dels deu municipis s’estima en 10.040 persones, quasi duplicant la població i assolint gairebé els 23.000 habitants en èpoques de màxima afluència
Tots els pobles tenen una tradició d’estiueig arrelada i, actualment, s’està convertint en un destí turístic que atrau molts visitants de pas, tant els caps de setmana com els dies laborables, gràcies a l’oferta de serveis adreçades al turisme escolar. La població de segona residència i els visitants de pas tenen un impacte econòmic en el territori , principalment en el sector dels serveis turístics.

2. Un territori dinàmic pel creixement de la població

En el període 1991 - 2010 la població del Moianès ha incrementat en un 52,%, passant de 8.538 habitants l’any 1911 a 13.002 hab el 2010 . El creixement s’ explica bàsicament, a la transformació de la segona residència en primera i a l’arribada de nous habitants pel baix cost de la vivenda en comparació al nivell de qualitat de vida. El Moianès s’ha convertit en un dels territoris més dinàmics de la Catalunya Central.

3. La localització geogràfica dels municipis a l’extrem de les respectives comarques

Els pobles del Moianès queden lluny de la seva pròpia capital de comarca (un mínim de 30 kms) que juntament amb la manca de transport públic entre municipis i capitals de comarca, comporten una difícil mobilitat laboral i social dels habitants d’aquesta zona,

4. La ubicació estratègica del territori

A nivell turístic, actualment l’arribada al Moianès es pot realitzar per diferents vies de comunicació i està ubicat estratègicament prou a la vora per desplaçar-s’hi en una hora des de l’Àrea metropolitana i prou lluny perquè no es massifiqui i perdi un dels principals valors que el caracteritzen, és a dir, el seu medi natural i la seva qualitat de vida.

5. Els deu municipis presenten una estructura econòmica molt similar que faciliten el disseny d’ una estratègia de dinamització econòmica territorial comuna

Els municipis que formen part del Moianès es caracteritzen per tenir una estructura socioeconòmica molt similar que ha patit una transformació important. Així, si fins a mitjans del s.XIX podem dir que la principal activitat econòmica era la indústria tèxtil i l’agricultura, arrel de les continuades crisis tèxtils i la pèrdua de pes del sector agrari, l’economia del Moianès es comença a terciaritzar, esdevenint en l’actualitat el sector serveis el de major pes sobre l’activitat econòmica.
El Consorci neix a l’any 1995 en el moment en que es produeix el tancament de diferents fàbriques tèxtils. .Durant l’any 2001 es van repetir de nou noves crisis puntuals en el sector tèxtil de les empreses que havien sobreviscut destruint-se un total de 200 llocs de treball del sector , i de nou a l’any 2004, en el que es van tancar dues noves fàbriques tèxtils a Monistrol de Calders (80 treballadors) i a l’Estany (30 treballadors).
Davant d’aquesta situació , i davant la necessitat de realitzar actuacions per reduir l’atur i recol.locar a la gent , neix el Consorci. Una de les primeres accions que es va creure prioritari realitzar a nivell de Consorci va ser la de realització d’accions de formació ocupacional , per tal de requalificar a la gent en atur cap a noves professions per a millorar la seva ocupabilitat i facilitar així la seva reinserció al mercat laboral.

6. El Moianès , un territori amb un gran potencial turístic

Sens dubte, un dels principals recursos endògens del territori és la situació geogràfica i l’ampli ventall de recursos turístics de què disposa el Moianès.

La comarca del Moianès ofereix un potencial de desenvolupament cultural i turístic molt elevat. A l’igual que moltes altres zones de Catalunya, el seu patrimoni natural i el seu patrimoni artísticohistòric són una bona base per a incentivar l’atractiu dels diferents sectors de visitants, amb l’increment que la seva especificitat i exclusivitat li poden donar.

La proximitat i la llunyania que, al mateix temps, li dóna la seva situació geogràfica respecte els grans nuclis de població de Catalunya, li permeten presentar bones propostes de dinamització cultural i turística que li fan ratificar les seves pròpies particularitats, confirmar l’atractiu que ja dóna als seus visitants, diversificar i augmentar l’oferta d’oci actual, ser iniciadors de noves formes de desenvolupament turístic, motivar socialment i econòmicament als seus habitants i, sobretot, salvaguardar el seu estat actual d’equilibri entre preservació i desenvolupament, modernitat i antiguitat, particularitats i homogeneïtat.

Per això , el Consorci va definir un Pla d’acció de desenvolupament turístic en el que es detallaven to un conjunt d’actuacions i activitats que tenien com objectiu convertir el Moianès com un destí turístic i un lloc atractitu per visitar oferint un ampli ventall de recursos turístics, naturals, arquitectònics, ... difícils de trobar en un altre indret . Arrel de la realització d’ un Inventari de recursos patrimonials es defineix també la creació del projecte “Ecomuseu del Moianès” , que s’estan executant actualment

Aquestes característiques que hem descrit comporten que el Moianès s’hagi convertit en un territori amb moltes oportunitats de negoci que, amb el desenvolupament d’una cultura emprenedora, ha permès generar noves iniciatives empresarials i nous llocs de treball en sectors emergents( serveis turístics, serveis a les persones ,la indústria alimentària i el sector ecològic) que van absorvint llocs de treball generant destruïts en altres sectors , com el tèxtil o l’agricultura i actualment la construcció

Els pobles del Moianès tenen una estructura socioeconòmica molt diferenciada dels pobles veïns i amb unes peculiaritats que comporten que sigui necessària una actuació específica per aquesta zona.

Per tots aquests motius i per poder instrumentar una estratègia territorial i sectorial de dinamització econòmica conjuntament entre els deu municipis, l’any 1955 els deu Ajuntaments del Moianès amb els Consells Comarcals del Bages i el Vallès Oriental creen el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.

Actualment està format per:
- Els 10 Ajuntaments
- Els Consells Comarcals del Bages i del Vallès Oriental
- L’ Associació de Serveis Turístics del Moianès
 

Destaquem