Imatge del Moianès

Protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès,
com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, d'acord amb el Reglament General de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (3/2018).

El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades. 

Amb l'objectiu de donar complimen a la normativa vigent, el Consorci del Moianès ha elaborat un Registre d'Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats.

El Consorci del Moianès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d'entendre. 

A continuació s'ofereix una informació adicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques realitzades: 


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 


- Responsable del tractament: 
  • Identitat: Consorci per la promoció dels municipis del Moianès
  • CIF: Q5856406-C
  • Direcció postal: c/ Joies, 11-13 (08180 Moià)
  • Telèfon: 93 820 80 00
  • Web: www.consorcidelmoianes.cat
  • Correu electrònic: cmoianes@diba.cat

- Delegat de protecció de dades del Consorci del Moianès

El Delegat de protecció de Dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades al Consorci de Moianès, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Les dades de contacte del DPD són: 
  • Identitat: Teresa Soler Fargas
  • Adreça: Carrer Joies, 11-13 - 08180 Moià
  • Telèfon: 93 830 14 18
  • Correu electrònic: solerft@diba.cat
On és troba regulat el delegat de protecció de Dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
- Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. 
- Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la consiènciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. 
- Oferir l'assessorament que li sol·licita s'obre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
- Cooperar amb l'autoritat de control.
- Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qëstions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si s'escau, sobre qualsevol altre assumpte.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES 
La finaltiat del tractament de les dades que ens proporcioni a través de la pàgina web del Consorci del moianès és atendre les seves consultes o peticions d'informació. Així mateix, la resta de tractaments de dades realitzats pel Consorci correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza i que són accessibles al Registre d'Activitats de Tractament. És a dir, al Consorci del Moianès, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per les finalitats descrites al Registre d'Activitats de Tractament.

CONSERVACIÓ DE LES DADES 
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugéssin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 
Per tant, les dades seran conservades tota la durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives, o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents. 

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers públic o privats, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el Consorci del Moianès en el registre d'activitats de tractament. 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part del Consorci del Moianès, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici dels poders públics d'acord amb les competències assignades. En el casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascna de les activitats de tractament que duu a terme el Consorci del Moianès en el registre d'activitats de tractament.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

El Consorci del Moianès, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis,... ) sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.
Les persones titulars de les dades tractadesm per el Cosnorci del Moianès tenen dret en tot moment a accedir a les seves dades, rectificant-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-los si creu que ja no són necessaris per als fins pels quals van ser recollits. A més, si ho desitja, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. 

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb el Consorci del Moianès, presentant el formulari corresponent a : Consorci del Moianès - c/ Joies 11-13 - 08180 Moià. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, podrà presenar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat 

Desglossant, la persona interessada pot exercir els drets següents:
• Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
• Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
• Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
• Dret de supressió (dret a l'oblit): suprimir les dades personals.
• Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
• Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
En cas de considerar que s'han vulnerat els seus drets de protecció de dades, com dèiem, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

Indicacions per a l'exercici d'aquests drets:
• Es requereix complimentar un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment al registre del Consorci del Moianès i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
• En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

El Consorci del Moianès,denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
• Les dades són necessàries per a les actuacions admnistratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.
• La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores.

Drets d'imatge
A l'hora d'exercir un d'aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
• Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
• Per tal d'aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
• En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Destaquem