Imatge del Moianès

Notícies

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL COMPTE GENERAL 2022 DEL CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

Data/es:
14 Agost del 2023

Formulat i rendit el Compte General del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2022, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 9 d’agost de 2023, resten exposats al públic a la Secretaria del Consorci per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

La documentació es podrà consultar presencialment a la Secretaria del Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès al Carrer de les Joies, 11-13 de Moià durant el següent horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres (des del proper dia 16 d'agost fins al 6 de setembre).

Als efectes que es pugui consultar de manera telemàtica, es publica al tauler del d'anuncis de la web del Consorci per a la promoció dels Municipis del Moianès i a la direcció electrònica seguent:

http://www.ccmoianes.cat/actualitat/expedients-a-exposicio-publica/

També es poden consultar/descàrregar per accés directe als següents enllaços:

1PROVIDENCIA_2022.pdf

2INFORME_DE_SECRETARIA_CPMM_COMPTE_GRAL_2022.pdf

3INFORMEintervencio_compte_gral_2022.pdf

4DECRET_2023-0141_DECRET_DE_CONVOCAToRIA.pdf

5ACTA_COMISSIo_ESPECIAL_DE_COMPTES.pdf

6balanc.pdf

7compte_de_resultat_economic-patrimonial.pdf

8estat_canvis_patrimoni_net.pdf

9estat_canvis_patrimoni_net-_estat_ing_i_desp_reconeg.pdf

10estat_canvis_patrimoni_net_operacions_patrimonials_entitats.pdf

11estat_canvis_patrimoni_net_altres_operacions_patrimonials_entitat.pdf

12estat_de_fluxos_defectiu.pdf

13liquidacio_dingressos.pdf

14liquidacio_dingressos_per_econ.pdf

15liquidacio_de_despeses.pdf

16resum_orn_per_econ_i_prog.pdf

17resum_orn_per_prog_i_captol.pdf

18liquidacio_de_despeses_per_prog.pdf

19liquidacio_de_despeses_per_prog_i_concepte.pdf

20liquidacio_de_despeses_per_econ.pdf Destaquem