Imatge del Moianès

Notícies

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid19

Data/es:
21 de juny de 2021

S'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

 

1.- Nova ajuda extraordinària directa en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat.

2.- La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per  poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió. 

3.- La data de presentació de la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

4.- Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

5.- La presentació del formulari d'inscripció prèvia comporta autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment i el seu intercanvi amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 

Objectiu: donar suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Import:

·         si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€

·         la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

 

Beneficiaris:  treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses que:

 

·         que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en l’annex de l’Ordre (veure pàgines 8 a 13 del PDF adjunt)

·         que hagin realitzat i declarat aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,

·         que la continuïn exercint en l’actualitat, i

·         que es trobin en alguna de les següents situacions:

-          Autònoms que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

-          Resta d’autònoms: Que el volum d'operacions anual declarat  en l'Impost sobre el Valor Afegit  hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019 + i que tinguin un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior de 4.000 euros. 

-          Que siguin empreses que tributin en l’Impost sobre Societats i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

 

Com calcular el descens de més d’un 30% respecte al 2019?

a)      En el cas que d’autònoms i empreses que declaren IVA: Model 390, casella 108; Model 303, casella 88; o model 322 casella 88.

b)      En el cas d’empreses i persones que no declaren IVA:

 

·         Persones FÍSIQUES - IRPF : L’any 2019 model 100, casella 0180; i l’any 2020 model 130, casella 01.

s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica, que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut corresponent als dos anys 2019 i 2020.

 

·         PERSONES JURÍDIQUES – Impost de societats

Model 202, casella 13. (Pagament fraccionat). Model 200 i 206 (Documents d'ingrés o devolució).

Per a contribuents de l'impost sobre societats, s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'Impost sobre Societats.

 

·         Altres supòsits: consultar l’Ordre adjunta

 

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes :

·         Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 euros.

·         Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019 (casella 0224 del model 100).

·         Els qui tributant l’Impost sobre Societats en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

 

Procediment d’inscripció prèvia:

·         La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya amb IdCat i certificat digital, o IdCat Mòbil només en el cas d’autònoms.

·         Les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

 

Dades i contingut del formulari d'inscripció prèvia:

  • Dades bàsiques de l'empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant.
  • Dades bancàries de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
  • Dades relatives a l'activitat realitzada per part de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
  • Dades relatives al grup consolidat de què formi part l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
  • Dades fiscals relatives als volums d'operacions efectuades en el marc de l'activitat econòmica

·         Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.

·         Import del deute pel qual se sol·licita l'ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.

 
* Infografia adjunta
* ORDRE ECO/127/2021
* Requisits

 

Més informació a: https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/

 

Preguntes freqüents: https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/preguntes-frequeents-ajuts-rdl-5-2021/