Imatge del Moianès

Notícies

Aprovació definitiva del Pressupost general del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès per l'exercici 2023

Data/es:
06/03/2023

La Junta General del Consorci per la promoció dels municipis de Moianès, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost general d'aquesta entitat per l'exercici 2023, juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal i els seus documents annexos. 
 

Aquest va ser exposat al públic segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de febrer de 2023 i al tauler d'anuncis del Consorci. 
 

Havent transcorregut el termini legal d'exposició pública de 15 dies hàbils sense que s'hagin interposat reclamacions contra l'aprovació inicial, s'eleva a definitiu publicant-se un resum a nivell de capítols. 

Enllaç
a l'Anunci.
 

Destaquem