Imatge del Moianès

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci del Moianès, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Consorci del Moianès.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
  • El Consorci del Moianès no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.
  • El Consorci del Moianès no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
  • Igualment, l’informem que totes les dades facilitades mitjançant la pàgina web es tractaran amb confidencialitat estricta d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'empresa, així com amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • El Consorci del Moianès, li fa saber que les dades que es facilitin a través de qualsevol dels formularis d'aquest web s’inclouran en un fitxer automatitzat per a realitzar la tramesa d’informació sobre accions i activitats que organitza el Consorci del Moianès per a la promoció dels municipis del Moianès o altres activitats de l’àmbit del Moianès, i registrar uns camps i variables determinades dels usuaris, així com del seu perfil per fer-ne un buidatge i posterior anàlisi.
  • La remissió dels formularis existents en aquestes pàgines web, així com la remissió d'un missatge de correu electrònic, impliquen que el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a identificar correctament al remitent, així com per a portar a terme les tasques bàsiques i serveis del Consorci del Moianès.
  • El responsable del fitxer és el Consorci del Moianès per a la promoció dels municipis del Moianès (CIF: Q-5856406-C) i podrà dirigir-se al c/ Joies 11-13, 08180 Moià, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals així com per obtenir més informació sobre la política de privacitat de l’entitat.