Imatge del Moianès

Notícies

Aprovació de les bases reguladores i s’obre la convocatòria procés selectiu, per màxima urgència, per a la creació de diferents borses de personal docent en l’àmbit de l’atenció a la dependència i formació complementària

Data/es:
01/02/2024
Mitjançant acord de la Comissió Executiva del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès de data 23 de maig de 2023, s'aproven les bases reguladores i sobre la convocatòria del procés selectiu, per màxima urgència, per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la dependència i formació complementària per al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès. 


Tota la informació al tauler d'anuncis del Consorci del Moianès: https://consorcidelmoianes.eadministracio.cat/board

_
________________________________________


Llista provisionals d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la depenència i formació complementària per al Cosnorci per la promoció dels municipis del Moianès. 


Trobareu la llista d'amesos i exclosos al tauler d'anuncis del Consorci del Moianès: https://consorcidelmoianes.eadministracio.cat/board

Termini per formular reclamacions, al·legacions o esmenes fins el dia 8 de febrer de 2024 inclòs. 

Destaquem